België / Nederlands

Subsidie

In België kent elk Gewest haar eigen stimuleringsregelingen. Hoewel de naam groene stroomcertificaten (GSC) algemeen gebruikt wordt, zijn de regelingen per Gewest totaal afwijkend. Voor kleinere systemen is er in elk van de Gewesten een gunstige regeling. Grote projecten van vele duizenden panelen worden alleen in de Vlaamse systematiek op zodanige wijze gestimuleerd dat deze economisch rendabel uit te voeren zijn.

Vlaamse situatie

Wanneer we ons beperken tot de Vlaamse situatie zijn onderstaande aspecten relevant:

1. Groene stroomcertificaten met een waarde van € 0,35 voor elke opgewekte kwh gedurende de komende 20 jaar. Deze regeling wordt door de VREG geadministreerd en uitgevoerd.
2. Ecologiepremie. Dit is een extra investeringssubsidie voor bedrijven. Onder voorwaarden wordt 6% van de investering gesubsidieerd voor grote ondernemingen en 12% voor KMO’s
3. Specifieke steunmaatregelen. Voor specifieke bedrijfstakken zijn (Europese) gelden beschikbaar. Het Vlaams Investeringsfonds voor de Landbouw (VLIF) kent bijvoorbeeld onder voorwaarden een investeringssubsidie van 30% toe.
4. Extra investeringsaftrek. De volledige investering in zonnepanelen valt onder de regeling voor extra investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Deze extra belastingaftrek voor bedrijven bedraagt 15,5% van de investering.
5. Rentesubsidie voor groene leningen. Voor leningen aan particulieren voor energiebesparende uitgaven geeft de federale overheid een rentesubsidie (“intrestbonificatie”) van 1,5 %. Dit is geldig voor iedere leningovereenkomst tussen een natuurlijke persoon en een kredietgever, afgesloten vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011.
6. Spreiding van belastingvermindering over 3 jaar. Belastingverminderingen kunnen met één betalingsbewijs gespreid worden over drie jaar volgend op het jaar van betaling wanneer het maximale bedrag worden overschreden in het jaar van betaling. De spreiding moet gebeuren zonder maximum per aanslagjaar te overschrijden. Deze maatregel is alleen geldig voor bestaande woning ouder dan 5 jaar (identieke voorwaarde als voor de verlaagde btw van 6% voor renovatie).
7. Belastingvermindering voor interesten van energiebesparende leningen. Voor leningen voor energiebesparende uitgaven geldt een nieuwe belastingvermindering van 40% voor interesten die tijdens het aanslagjaar werkelijk werden betaald (na aftrek van de hoger genoemde rentesubsidie). Zij kan niet worden gecumuleerd met de aftrek van interesten met beroepskarakter of de aftrek van interesten van schulden.

Stimulans

De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt dus gestimuleerd met € 0,35 voor elke kwh. Dit is niet de prijs die u ontvangt door de stroom te verkopen aan het energiebedrijf maar in een beloning voor het opwekken van stroom. U bent verder vrij om uw opgewekte stroom zelf te verbruiken of te verkopen aan een andere partij. Als u uw zelfopgewekte stroom ook zelf verbruikt heet dit “vermeden inkoop”, u hoeft immers geen stroom meer van het energiebedrijf te kopen. Voor grote systemen (meer dan 100 kw, wat ongeveer meer dan 500 panelen is) kunnen er afspraken gemaakt worden met marktpartijen om de stroom te verhandelen tegen productiemarktprijzen. Dit heet “injectie”. SolarNRG helpt u met het afsluiten van deze contracten (met energiebedrijven of traders).

Kleine en grote systemen

Essentieel is het verschil tussen kleine en grote systemen. De grens ligt op 10 kw (ongeveer 55 panelen). Voor installaties onder deze grens mag de teller terugdraaien als er meer stroom opgewekt wordt dan verbruikt (bijvoorbeeld op een mooie dag) en draait de meter weer vooruit als er meer verbruik is dan er opgewekt wordt (bijvoorbeeld ’s nachts of in de winter). Grote systemen dienen dus altijd de stroom direct te verbruiken (of er moet een injectiecontract gesloten zijn). Opgewekte stroom zal dan dus zonder tegenvergoeding aan het net geleverd worden. U ontvangt overigens wel de groene stroomcertificaten voor deze verloren gegane stroom want u heeft ze wel opgewekt. Een tweede verschil tussne de grote en kleine systemen is dat de eisen aan de aansluiting en technische installatie voor grote systemen veel strenger zijn en gekeurd dienen te worden.

Groenestroomcertificaten

Vanaf 2010 komen fotovoltaïsche zonnepanelen op niet-geïsoleerde zolders van woonhuizen niet langer in aanmerking voor opbrengststeun.

Vooralsnog is het toekomstig beleid in het Vlaams Gewest inzake de vergoeding van de groenestroomvertificaten als volgt vastgesteld: Wie een nieuwe PV-installatie in gebruik neemt in:
2010 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 350 euro/1000 kWh;
2011 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 330 euro/1000 kWh;
2012 komt gedurende 20 jaar in aanmerking voor een steun van 310 euro/1000 kWh;
2013 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 290 euro/1000 kWh;
2014 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 250 euro/1000 kWh;
2015 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 210 euro/1000 kWh;
2016 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 170 euro/1000 kWh;
2017 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 130 euro/1000 kWh;
2018 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 90 euro/1000 kWh;
2019 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 50 euro/1000 kWh;
2020 komt gedurende 15 jaar in aanmerking voor een steun van 10 euro/1000 kWh.

SolarNRG adviseert en begeleidt desgewenst in het subsidie- en financieringstraject. Verdere aandachtspunten zijn fiscale investeringsaftrek, btw-consequenties en financieringsstructuren. Gaarne rekenen wij het gehele investeringsmodel met subsidies, fiscale aspecten en financieringen voor u door om tot een optimale terugverdientijd te komen.

Links

Deel deze pagina