België / Nederlands

Algemene voorwaarden

Download via onderstaande link de Algemene Voorwaarden van SolarNRG

Artikel 5

Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan SolarNRG verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt SolarNRG aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14) veertien dagen na dagtekening.

Artikel 6

Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, tenzij Koper met SolarNRG is overeengekomen dat SolarNRG het Product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is jegens de SolarNRG verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van SolarNRG of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.5 SolarNRG is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bijlagen:

Deel deze pagina